online stendra sunrise
cialis bitcoin
generic Vardenafil cheap visa

Regulamin

UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z VORTALU INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMIN. 

Dział I
DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

ADRES IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika;

COOKIE – mały plik tekstowy zapisywany przez serwer Vortalu, po którym porusza się Użytkownik na komputerze, z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Vortalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

INFORMACJA HANDLOWA – informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1204).

LOG SYSTEMOWY – informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowni przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera;

VORTAL– zorganizowana platforma informatyczno-informacyjno-ogłoszeniowa podłączona do sieci Internet, której twórcą, właścicielem i administratorem jest Organza Kompleksowa Organizacja Wesel, Imprez Integracyjnych i Okolicznościowych,  dostępna w sieci pod adresem www.etargi-slubne.pl;

USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w Dziale II Regulaminu;

USŁUGODAWCA – Organza Kompleksowa Organizacja Wesel, Imprez Integracyjnych i Okolicznościowych z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grabowa 3/72, zarejestrowana Urzędzie Miasta Bydgoszczy pod numerem NIP 9562169039.


UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, bez względu na okoliczność, czy zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie danej usługi on-line oferowanej przez Usługodawcę (tzw. Subscriber), czy też jest faktycznym użytkownikiem danej usługi (tzw. Use).

UŻYTKOWNIK – KONSUMENT – osoba fizyczna, która nabywa rzecz/usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

 

DZIAŁ II
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

USŁUGA INFORMACYJNA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści informacyjnych zawartych na stronach Vortalu. Udostępnienie usługi następuje na indywidualne żądanie Użytkownika i jest bezpłatne;

USLUGA KOMUNIKACYJNA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji zamieszczania przez nich opinii/komentarzy na temat artykułów oraz innych materiałów znajdujących się na stronach Vortalu, a także umożliwiająca komunikację pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem usługi FORUM etargi-slubne.pl, w ramach której Użytkownicy mogą przedstawiać swoje komentarze, opinie, poglądy na wybrane tematy. Udostępnienie usługi jest bezpłatne i następuje po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;

USŁUGA WYSZUKIWANIA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji wyszukiwania żądanych przez nich informacji w zasobach Vortalu. Usługa jest bezpłatna;

KOMIS INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL – usługa, w ramach której istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń drobnych na stronach Vortalu;

WPIS W BAZIE FIRM – usługa, w ramach której istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczania informacji o firmie prowadzonej przez Użytkownika;

WIZYTÓWKA FIRM – usługa, w ramach której istnieje możliwość odpłatnego zamieszczenia na stronach Vortalu informacji o prowadzonej przez Użytkownika firmie w sposób pozwalający na odróżnienie od pozostałych informacji o firmach zamieszczonych na stronach Vortalu;

USŁUGA REKLAMOWA – usługa, w ramach której istnieje możliwość emisji materiałów reklamowych na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług reklamowych oraz indywidualnie zawieranych umowach;

PROGRAM PARTNERSKI – usługa, w ramach której istnieje możliwość zapoznania się z informacją handlową partnera handlowego Usługodawcy, a także możliwość zakupu towaru/usługi poprzez stronę partnera handlowego Usługodawcy, do której znajdują się linki na stronach Vortalu;

PORADY EKSPERTA – usługa, w ramach której istnieje możliwość skierowania zapytania do specjalisty Vortalu w zakresie interesującym dla Użytkownika; porady ekspertów znajdują się również bezpośrednio na stronie Vortalu INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE

NEWSLETTER – usługa, w ramach której za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, otrzymuje on bezpłatną prenumeratę czasopisma „ETARGI-SLUBNE.PL” dostarczaną Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej.

 

Dział III
USŁUGI BEZPŁATNE
REJESTRACJA

 

1. W celu korzystania z pełnych zasobów Vortalu i przeglądania wszystkich serwisów Vortalu, Użytkownik może dokonać rejestracji w  Vortalu INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE. Rejestracja w Vortalu jest nieobowiązkowa i nieodpłatna.

2. W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Vortalu, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Vortalu. Pod pojęciem NAZWY UŻYTKOWNIKA użytej w formularzu, rozumie się nazwę, pod którą Użytkownik będzie się logował do Vortalu. Może nią być w szczególności pseudonim lub inna nazwa, uniemożliwiająca identyfikację Użytkownika. Użytkownik może pod pojęciem NAZWA UŻYTKOWNIKA wskazać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, jednakże dane te wskazuje dobrowolnie i na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tego tytułu.
 

                      FORUM INTERNETOWYCH TARGÓW ŚLUBNYCH

1. Usługa FORUM INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL jest dostępna dla niezarejestrowanych na Forum Użytkowników w zakresie możliwości odczytywania zamieszczonych na Forum wpisów.

2. Usługa FORUM INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL jest dostępna dla zarejestrowanych na Forum Użytkowników w zakresie możliwości dodawania przez nich wpisów na Forum oraz odczytywania zamieszczonych na Forum wpisów.

3. W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji, zobowiązany jest on wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie FORUM INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL. Pod pojęciem NAZWY UŻYTKOWNIKA zastosowanej w formularzu rozumie się nazwę, pod którą Użytkownik będzie się logował do udziału w forum Vortalu INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL oraz pod którą będzie występował zamieszczając na forum swoje wpisy, opinie, komentarze, poglądy. Nazwą Użytkownika może być pseudonim lub inna nazwa, uniemożliwiająca identyfikację Użytkownika. Użytkownik może pod pojęciem NAZWA UŻYTKOWNIKA wskazać dane umożliwiające jego identyfikację, jednakże dane te wskazuje dobrowolnie i na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu opublikowania na stronie Vortalu danych Użytkownika umożliwiających identyfikację.

4. Użytkownik korzystający z usługi FORUM INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z Regulaminem FORUM INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL i przestrzegać zawartych w nich postanowień w trakcie korzystania z powyższej usług. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika Regulaminu FORUM INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE upoważnia Usługodawcę w szczególności do:
- odmowy dostępu danemu Użytkownikowi do usługi FORUM INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL na czas nieokreślony,
- usunięcia dodanych przez Użytkownika wpisów, opinii, komentarzy, poglądów, itp.,
- zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia/przestępstwa w razie podjęcia przez Usługodawcę wątpliwości co do zgodności zachowania Użytkownika z powszechnie obowiązującym prawem,
- innych czynności mających na celu niezakłócone działanie Vortalu, a także bezpieczeństwo Vortalu i jego Użytkowników.

 

                                    KOMIS INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL

 

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom usługę KOMIS INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL, która umożliwia Użytkownikom bezpłatne zamieszczanie na stronach Vortalu ogłoszeń drobnych.
2. W celu skorzystania przez Użytkownika z usługi KOMIS INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL i dodania ogłoszenia, które zostanie następnie powszechnie udostępnione każdemu Użytkownikowi Vortalu, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Vortalu oraz wskazać te dane, które są oznaczone jako dane niezbędne. Pozostałe dane, a w szczególności dane kontaktowe, takie jak miejscowość, adres, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres email Użytkownik wskazuje dobrowolnie i wyraża zgodę na ich ujawnienie na stronach Vortalu. Użytkownik wskazuje powyższe dane na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z umieszczenia przez Usługodawcę na stronach Vortalu danych nieoznaczonych jako niezbędne.
3. Zakazane jest:
- dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z usługi KOMIS INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL treści o charakterze niezgodnym ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami,
- wielokrotne umieszczanie tego samego ogłoszenia w tej samej kategorii lub w wielu kategoriach,
- zamieszczanie nieodpowiednich wyrażeń słownych w anonsach (najczęściej w tytule ogłoszenia, oraz lokalizacji) w celu polepszenia swojej pozycji w wyszukiwarkach,
- zamieszczanie w ogłoszeniach linków prowadzących do anonsów na innych zewnętrznych stronach,
4. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiadomości o umieszczeniu przez Użytkownika informacji sprzecznej z zasadami, o których mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo ich usunięcia.

WPIS W BAZE FIRM

 

1. W celu skorzystania przez Użytkownika z usługi WPIS W BAZIE FIRM i umieszczenia na stronie Vortalu informacji o prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Vortalu oraz wskazać te dane, które są oznaczone jako dane niezbędne. Dane te ją danymi jawnymi w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807) i nie podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Pozostałe dane Użytkownik wskazuje dobrowolnie i na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z umieszczenia na stronie Vortalu danych, które nie zostały oznaczone jako niezbędne.

2. Zakazane jest:
- dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z usługi WPIS W BAZIE FIRM treści o charakterze niezgodnym ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami,
- wielokrotne umieszczanie tego samego ogłoszenia w tej samej kategorii lub w wielu kategoriach,
- zamieszczanie nieodpowiednich wyrażeń słownych w anonsach (najczęściej w tytule ogłoszenia, oraz lokalizacji), w celu polepszenia swojej pozycji w wyszukiwarkach,
- zamieszczanie w ogłoszeniach linków prowadzących do anonsów na innych zewnętrznych stronach
3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiadomości o umieszczeniu przez Użytkownika informacji sprzecznej z zasadami, o których mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo ich usunięcia.

 

PASAŻ INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL

 

1. W ramach usługi PASAŻ INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL Użytkownicy mają możliwość zapoznania się na stronach Vortalu z informacjami dotyczącymi produktów i usług oferowanych przez partnerów handlowych Usługodawcy, a także odnaleźć linki umożliwiające przejście do stron internetowych partnerów handlowych Usługodawcy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach internetowych partnerów handlowych.
3. Warunki, na jakich odbywa się współpraca pomiędzy Użytkownikiem a partnerem handlowym, którego produkty i usługi prezentowane są na stronach Vortalu, określane są każdorazowo przez regulamin świadczenia usług danego partnera handlowego, z którym Użytkownik zamierza zawrzeć lub zawrze umowę cywilnoprawną. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek produktów i usług prezentowanych przez partnerów handlowych na stronach Vortalu.
 

PORADY EKSPERTÓW

 
1. W ramach usługi PORADY EKSPERTÓW istnieje możliwość bezpłatnego skierowania zapytania do specjalisty Vortalu w zakresie interesującym dla Użytkownika.
2. Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z PORADY EKSPERTÓW zobowiązany jest wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Vortalu.
3. Wysyłając pytanie do Specjalisty, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację na stronach Vortalu wraz ze wskazanymi w formularzu imieniem (Nickiem).
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian redakcyjnych w treści pytania, a także odmowy odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania i publikacji pytania na stronach Vortalu bez wskazywania przyczyn.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkownika do porady zamieszczonej w dziale PORADY EKSPERTÓW. Usługodawca informuje, iż porada udzielona w ramach PORADY EKSPERTÓW nie może zastąpić konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie.

 

NEWSLETTER

 

1. W ramach usługi NEWSLETTER Użytkownik może zamówić bezpłatną prenumeratę czasopisma „INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL” dostarczaną Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej.
2. W celu dokonania zgłoszenia do usługi NEWSLETTER, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach Vortalu.
3. Wyrażając zgodę na korzystanie z usługi NEWSLETTER, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na adres jego poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych.

 

DZIAŁ IV
USŁUGI ODPŁATNE
WIZYTÓWKA INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.PL

 

1.     a. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z 3 dostępnych pakietów płatnych:
- Prezentacji w wersji STARTER
- Prezentacji w wersji SILVER
- Prezentacji w wersji GOLD

b. Firma uprawniona jest do zmiany pakietu, co może dokonać w następujący sposób:
- poprzez strony internetowe pod adresem www.etargi-slubne.pl za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone konto Firmy na vortalu INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE.pl.
- poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny, na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli o zmianie pakietu. Wszystkie dane adresowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

 

2.     a. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest pod adresem: 

 http://etargi-slubne.pl/niezalogowany
b. Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu. 
c. Vortal INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach vortalu. 

3.     Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Prezentacja lub Wpis nie będzie wyświetlana. Zmiany danych podstawowych Firmy podlegają każdorazowej weryfikacji.

4.     Świadczenie usługi w postaci Prezentacji: Pakietów Starter, Silver, Gold jest zamawiane na czas nieokreślony. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Prezentacji. Płatności za korzystanie z Prezentacji będą dokonywane z góry w terminie:
a. 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego w przypadku wyboru krajowego sprzedawcy usługi
b. 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego w przypadku wyboru zagranicznego sprzedawcy usługi.


Firma ma prawo wyboru pomiędzy miesięcznym i trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym o ile są one dostępne w ofercie danego pakietu. Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od dnia złożenia przez Firmę oświadczenia woli składanego konsultantowi z infolinii albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej złożonego za pośrednictwem stron internetowych Vortalu INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE o woli realizacji zamówienia złożonego w procedurze wyboru płatnego pakietu Prezentacji i biegnie, do końca odpowiedniego okresu rozliczeniowego.

 

5.     Vortal INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE do końca pierwszego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie Prezentacji w przypadku nie uiszczenia w terminie przez Firmę należności, o której mowa w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu, za pierwszy okres rozliczeniowy.
Ponadto Firmy.net przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Prezentacji w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację zgodnie z pkt 4 części III Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym, lub pocztą. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Vortal INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE jest uprawniona w przypadku nie uiszczenia należności w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia jej wymagalności określonej w pkt 4 części III Regulaminu do zawieszenia Prezentacji pozostawiając Firmie jedynie funkcjonalności Wpisu do momentu otrzymania płatności. Firma nie może w tym czasie zmienić pakietu ani korzystać z innych usług oferowanych przez Firmy.net.
Czas zawieszenia funkcjonalności Prezentacji, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Prezentacji i powoduje wymagalność wynagrodzenia za wykonywania usługi Prezentacji do czasu rozwiązania umowy w zakresie Prezentacji. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do Vortalu INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE w przypadku skorzystania przez Vortal INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.

6.     Firmie przysługuje 7 dniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało usunięciem prezentacji po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
Brak rezygnacji na 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, powoduje przedłużenie trwania umowy na kolejny okres rozliczeniowy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności za następny okres rozliczeniowy, na który umowa została przedłużona.

7.     Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej. 

8.     W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej Vortalowi INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE kwoty stanowiącej cenę nowo wybranego pakietu pomniejszoną o kwotę niewykorzystaną przypadającą do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
Z chwilą złożenia oświadczenia o zmianie pakietu, w sposób, o którym mowa w punkcie 1 lit. b III części Regulaminu, rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla wybranego pakietu. Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.

9.     Vortal INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.

10.  Ceny podane w cenniku Vortal INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE są cenami uwzględniającymi podatek VAT.

11.  Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług. Wyłączenie otrzymywania opinii możliwe jest tylko w pakiecie Gold.

12.  Vortal INTERNETOWE TARGI ŚLUBNE nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z rodzaju posiadanego pakietu, konkurencyjności wybranych przez Firmę słów kluczowych, otrzymanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałe Firmy za pomocą narzędzia "Pozycjonowanie w vortalu"

13.  Pozycjonowanie w vortalu polega na licytacji wyższej pozycji w danej branży, lokalizacji lub na określone słowa kluczowe. W przypadku skorzystania przez Firmę z pozycjonowania
w vortalu, usługa ta będzie aktywowana w momencie opłacenia kwoty odpowiadającej wartości wyższej pozycji podanej podczas realizacji zamówienia. Jeżeli pozycjonowanie w vortalu jest kupowane razem z Prezentacją, to usługa będzie aktywowana w momencie realizacji zamówienia.
 

DZIAŁ V
ADRESY EMAIL/NUMERY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykorzystywania adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu komórkowego Usługobiorcy wskazanego przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z oferowanych przez Usługodawcę usług do działalności promocyjnej i reklamowej własnej lub podmiotów trzecich. W szczególności Usługodawca może wysyłać na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej/numer telefonu komórkowego newslettery, materiały promocyjne i reklamowe dotyczące działalności Usługodawcy lub podmiotów trzecich, a także pozostałe informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża dobrowolnie zgodę.

 

DZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownik Vortalu ma prawo korzystać z wszelkich zasobów Vortalu udostępnionych szerokiej publiczności oraz korzystać w usług udostępnionych przez Vortal, o których mowa w Regulaminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik Vortalu zobowiązany jest korzystać z wszelkich zasobów Vortalu oraz korzystać z usług udostępnionych przez Vortal w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem ochrony dóbr osobistych osób trzecich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich, których Utwory są zamieszczane na stronach Vortalu.

3. Podczas użytkowania Vortalu Użytkownik zobowiązany jest ponadto:
- powstrzymać się od zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,
- szanować prawa osób trzecich, a w szczególności powstrzymać się od zamieszczania obelżywych lub oszczerczych informacji na temat pozostałych Użytkowników oraz wskazywania fałszywych lub mylących informacji.

4. Użytkownikom Vortalu zabrania się:

rozpowszechniania lub publikowania spamu, piramid, łańcuszków internetowych, rozpowszechniania wirusów, korzystania z jakichkolwiek narzędzi, umożliwiających dostęp do stron Vortalu i gromadzenie pochodzących z niego treści, gromadzenia informacji o innych Użytkownikach.

 

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność określoną w odrębnych przepisach, a szczególności odpowiedzialność karną i cywilnoprawną wobec Usługodawcy oraz osób trzecich za naruszenie zasad korzystania z Vortalu określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach odrębnych.

6. Każdy Użytkownik Vortalu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o przypadkach naruszania prawa lub niniejszego Regulaminu przez pozostałych Użytkowników Vortalu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez Usługodawcę za sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi naruszającemu zasady określone w niniejszym Regulaminie dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

Dział VII
OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIA

 

1. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług Vortalu Użytkownik jest zobowiązany wskazać określone dane osobowe, na przetwarzanie których przez Usługodawcę Użytkownik wyraża zgodę.

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo określone w POLITYCE PRYWATNOŚCI Usługodawcy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

DZIAL VIII
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Na stronach Vortalu publikowane są Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na stronach Vortalu zdjęć, artykułów, porad, a także blogów i innych Utworów, będących przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać na stronach Vortalu jedynie takie Utwory, którymi może rozporządzać w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631). Zakazane jest zamieszczanie na stronach Vortalu Utworów, co do których Użytkownik nie posiada prawa rozporządzania m.in. w zakresie rozpowszechniania i publikowania Utworu w Internecie.

3. Usługodawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkowników na stronach Vortalu utworów objętych prawnoautorską ochroną w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) bez zgody osoby uprawnionej do rozporządzania prawami autorskimi do zamieszczonego utworu.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na stronach Vortalu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

 

DZIAŁ IX
WARUNKI TECHNICZNE

 

1.W celu prawidłowego korzystania z Vortalu wymagane są:
- WINDOWS XP i systemy nowsze lub systemy z rodziny LINUX oraz
- przeglądarka Internetowa INTERNET EXPLORER 6.X lub wersja wyższa, FIREFOX 2.0 lub wersja wyższa, OPERA 6 lub wersja wyższa

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Vortalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Vortalu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Vortalu lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu.

 

DZIAŁ X
UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ/ 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Umowy zawierane z Usługodawcą przez Użytkownika – Konsumenta bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległości są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204) i podlegają w związku z powyższym rygorom określonym w niniejszej ustawie.

2. Użytkownik – Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy (w przypadku świadczenia usług) lub w terminie 10 dnia od daty wydania rzeczy (w przypadku wydania rzeczy). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi – Konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.2,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik – Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

DZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników na stronie Vortalu.

2. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Promowane ogłoszenia firm

banner

Porady ekspertów

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.
levitra bitcoin buy